Dokončení evaluace popularizace výzkumu a vývoje

  18. 8. 2016 | Od konce minulého roku se společnost HOPE GROUP věnovala evaluaci projektů, které směřovaly k popularizaci výzkumu a vývoje v ČR.

  Evaluace popularizace VaV se zabývala projekty podporovanými z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oba spravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Evaluace byla zaměřena na projekty z OP VK, oblast podpory 2.3, výzvy č. 9, č. 35 a č. 45 a projekty OP VaVpI, oblast podpory 3.2, výzva č. 1.3 (jednalo se o podpořená Návštěvnická centra a Science Learning Centra).

  Předmětem evaluace bylo získání reprezentativních dat, na jejichž základě byla hodnocena účelnost (effectiveness), účinnost (efficiency), udržitelnost (sustainability) a především dopady (impact) intervencí zaměřených na aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost, podpoře systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV, dalšímu vzdělávání pracovníků  VaV v oblasti řízení VaV, popularizaci, komunikaci a šíření výsledků VaV do praxe.

  Účelem evaluace bylo mj. poskytnout politickým orgánům a odborné veřejnosti zprávu o plnění cílů a informovat o výsledcích operačních programů v oblasti popularizace vědy a techniky. Výstupy evaluace mohou rovněž sloužit jako jeden z podkladů pro potřeby řízení OP VVV.

  Aktuality

  Další aktuality