Evaluace a analýzy

Přehled zkušeností a referencí v oblasti evaluací a analýz.

  Právě realizujeme

  • Evaluace realizace Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

   Cílem evaluace je zhodnocení dosavadního průběhu implementace OPPK ve vztahu k dosahování jeho globálních a specifických cílů.
   Zadavatel:   Magistrát hlavního města Prahy      Termín:   2012
  • Evaluace projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb

   Cílem je vyhodnotit dopad podpory poskytování sociálních služeb v rámci projektů OP LZZ na veřejné rozpočty a formulovat doporučení pro nastavení parametrů nových výzev ESF v tomto i budoucím programovém období, a to zejména s ohledem na udržitelnost aktivit podporovaných projektů
   Zadavatel:   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR      Termín:   2012

  Dokončené reference

  • Ex-post evaluace Rámce podpory Společenství a jednotných programových dokumentů z programového období 2004-2006

   Provedení komplexní analýzy a ex-post hodnocení programů financovaných ze strukturálních fondů v rámci programového období 2004-2006. V rámci projektu byla navržena doporučení pro zlepšení účinnosti a úspěšnosti intervencí kohezní politiky v České republice v období 2007-2013 a programovacím období 2014+. Součástí zakázky bylo také vytvoření koncepce pro vyhodnocování dopadů vynaložených finančních prostředků z evropských fondů pro programové období 2014+.
   Zadavatel:   Ministerstvo pro místní rozvoj ČR      Termín:   2011
  • Evaluace Komunikačního plánu OP VK

   Realizace expertních prací spočívajících v provedení analytických a návrhových prací týkajících se předmětu zakázky. Konkrétně v provedení průzkumu mezi cílovými skupinami Komunikačního plánu OP VK s cílem aktualizovat míru povědomí a kvalitu mínění o ESF a zejména OP VK, vyhodnocení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit OP VK (tj. aktivity řídícího orgánu a zprostředkujícího subjektu) a na základě šetření a analýz provedení syntézy zjištění na úrovni OP VK i ESF v ČR a navržení doporučení pro adekvátní zvýšení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit.
   Zadavatel:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR      Termín:   2011
  • Evaluace komunikační strategie a publicity OP VaVpI

   Realizace expertních prací spočívajících v provedení analytických a návrhových prací týkajících se předmětu zakázky. Konkrétně bylo cílem projektu zjistit, v jaké míře odráží Komunikační plán aktuální potřeby OP VaVpI ve vztahu ke specifickým cílům, informačním prioritám, cílovým skupinám a nástrojům informovanosti a publicity, dále bylo cílem zjistit, jaký je současný stav implementace Komunikačního plánu OP VaVpI a dosažené výstupy/výsledky, tzn. zhodnocení plnění strategie informovanosti a publicity OP VaVpI, dále bylo cílem zjistit, jak současná podoba Komunikačního plánu OP VaVpI napomáhá jeho efektivnímu monitoringu a hodnocení, dále bylo cílem poskytnout Řídícímu orgánu zpětnou vazbu a doporučení vedoucí ke zvýšení efektivity implementace komunikační strategie a publicity OP VaVpI – v případě identifikované potřeby navrhnout zlepšení v podobě revize Komunikačního plánu OP VaVpI, jež by vedla k efektivnější realizaci komunikační strategie OP VaVpI.
   Zadavatel:   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Termín:   2011
  Stránka 1 z 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Aktuality

  Další aktuality