Evaluace projektů na podporu sociálních služeb

  10. 8. 2017 | Divize EUservis.cz se zapojila do evaluací individuálních projektů zaměřených na podporu vybraných druhů sociálních služeb.

  Společnost HOPE GROUP se stala zpracovatelem několika evaluací individuálních projektů zaměřených na podporu vybraných druhů sociálních služeb, které jsou realizovány jednotlivými kraji ČR. Tyto projekty jsou financovány z ESI fondů prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (výzva č. 03_15_005 – „Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb“) a jejich součástí je povinná evaluace.

  Společnost HOPE GROUP má pro realizaci tohoto typu evaluací dobré předpoklady, neboť pomáhala připravovat metodické prostředí pro nové programové období - v oblasti sociálních služeb se jednalo konkrétně o vypracování „Metodiky pro evaluaci nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014-2020“.

  Od začátku roku 2017 běží v evaluační divizi EUservis.cz evaluace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“, kterou společnost HOPE realizuje pro Jihočeský kraj. Evaluace je zaměřena na vyhodnocení splnění cílů projektu, který má zajistit v letech 2016 – 2018 financování celkem osmi vybraných druhů sociálních služeb na území kraje, které přispívají ke snižování sociálního vyloučení cílových skupin projektu nebo tomuto sociálnímu vyloučení předcházejí. Součástí evaluace je zmapování efektů, přínosů a dopadů realizace projektu na jeho cílové skupiny i s ohledem na potřeby a specifika jednotlivých cílových skupin v kontextu projektu. Jedním z výstupů by měl být návrh doporučení pro zlepšení fungování a zkvalitnění procesu realizace obdobných projektů v budoucnu. V současné době probíhají terénní šetření mezi klíčovými aktéry pro účely zpracování Průběžné zprávy evaluace. V podzimních měsících budou zpracovávány případové studie u vybraných podpořených druhů služeb. Realizace evaluace individuálního projektu Jihočeského kraje by měla probíhat až do dubna roku 2019.

   

  Členové evaluační divize EUservis.cz se v poradenské a konzultační rovině podílí také na evaluaci individuálního projektu kraje Vysočina („Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“), jehož evaluace probíhá interně.

  Zároveň evaluační tým začíná pracovat na hodnocení realizace dalšího individuálního projektu zaměřeného na podporu sociálních služeb, jehož zadavatelem je tentokrát Liberecký kraj („Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“). Součástí zakázky je evaluace dalšího, tentokrát systémového projektu, zaměřeného na nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji.

  Aktuality

  Další aktuality