Dokončení evaluací operačních programů

  6. 6. 2017 | V průběhu jarních měsíců byly v evaluační divizi HOPE GROUP postupně dokončovány některé evaluace operačních programů, které probíhaly od podzimu 2016.

  Byla úspěšně dokončena závěrečná zpráva k projektu Zhodnocení dosavadního pokroku při dosahování cílů OPŽP 2014 – 2020. V rámci evaluace bylo provedeno ověření relevance nastavené strategie Operačního programu Životní prostředí (včetně ověření intervenční logiky, nastavení indikátorové soustavy, nastavení územní dimenze, komplementárních vazeb apod.) a zhodnocení dosavadního plnění specifických cílů programu.

  V průběhu května byla schválena Závěrečná zpráva ke Strategické evaluaci OPZ, která byla zaměřena na vyhodnocení relevance nastavení Operačního programu Zaměstnanost s ohledem na současný socioekonomický vývoj. V návaznosti na hodnocení byly navrženy dílčí úpravy intervenční logiky programu s ohledem na vhodné nastavení dalších vyhlašovaných výzev OPZ.

  Zároveň byla v květnu dokončena první část 1. průběžné evaluace Operačního programu Praha – pól růstu ČR, jejímž obsahem bylo ověření změn vnějšího prostředí a relevance stavu realizace programu (úkol 1) a posouzení věcného a finančního pokroku programu (úkol 2). Příprava druhé závěrečné zprávy zabývající se procesním hodnocením implementace OP PPR (úkol 3) a posouzením celkového řízení programu (úkol 4) je v současné době v realizaci.

  Aktuality

  Další aktuality