Dokončeny projekty pro OSF MV ČR

    1. 12. 2010 | Na podzim roku 2010 byly ukončeny dvě zakázky pro MV ČR - Odboru strukturálních fondů realizované společností HOPE-E.S., divizí EUservis.cz: "Vytvoření systému potřeb pro zefektivnění činností organizací veřejné správy" a "Metodická asistence řízení výzev IOP a OP LZZ v gesci OSF MV ČR".

    Hlavním cílem realizace zakázky "Vytvoření systému potřeb pro zefektivnění činností organizací veřejné správy" bylo zajištění efektivní, na reálné potřeby veřejného sektoru reagující komplexní řešení, které podpoří zejména cílené čerpání finančních prostředků z OP LZZ 4.1. Projekt byl realizován v období červenec - říjen 2010 a jeho výstupem byl vytvořený strom systému potřeb, který člení opatření/aktivit do tří skupin z hlediska efektivnosti činností organizací veřejné správy. Předmětem zakázky "Metodická asistence řízení výzev IOP a OP LZZ v gesci OSF MV ČR" bylo zajištění expertní metodické asistence a poradenství v rámci procesu přípravy a řízení výzev dotčených programů. Hlavními výstupy byly: metodická a věcná asistence a formulace doporučení pro tvorbu a řízení výzev v rámci IOP a OP LZZ, optimalizace procesu hodnocení v rámci výzev, návrh metodiky, návrh systému kvantitativní i kvalitativní zpětné vazby při vyhodnocování výsledků výzvy, zajištění školení hodnotitelských týmů IOP a OP LZZ v rámci jednotlivých výzev v návaznosti na zpracované metodiky. Tento rozsáhlý projekt byl realizovaný v období červenec - prosinec 2010. Výstupy obou projektů byly Odborem strukturálních fondů velmi dobře přijaty a ohodnoceny, což dokládají i vydaná osvědčení o realizaci poskytnutých služeb.

    Aktuality

    Další aktuality