Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství

  10. 11. 2016 | Evaluační tým divize EUservis.cz se bude v následujících měsících podílet na realizaci hodnocení OP Rybářství 2014 – 2020.

  Operační program Rybářství je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) a přispívá k provádění Společné rybářské politiky. Obecným cílem programu je udržení konkurenceschopné akvakultury.

  Hodnocení tohoto programu je rozděleno na procesní hodnocení systému řízení implementace OP a výsledkové hodnocení.

  V procesní části evaluace bude hodnoceno nastavení implementační struktury, tedy zdali je nastavený systém efektivní a účinný, a to z hlediska všech zainteresovaných subjektů systému. Dále budou identifikována slabá místa a bariéry v systému OP Rybářství, které brání úspěšné implementaci programu.  V rámci výsledkového hodnocení bude nejprve pomocí ověřovací studie zjišťováno, zda nenastaly změny v rozvojových potřebách odvětví akvakultury, a jestli jsou nastavené specifické cíle programu stále platné, a bude také posouzena vhodnost a správné nastavení indikátorové soustavy. V další části evaluace pak bude posuzováno plnění nastavených cílů OP Rybářství, tj. hodnocení dosavadních výsledků programu, včetně hodnocení horizontálních témat. Součástí evaluace je zpracování pre-evaluační studie, jejímž cílem je nastavit vhodný mix metod, které budou sloužit k vyhodnocování OP Rybářství 2014 – 2020.

  Aktuality

  Další aktuality